A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatása folytán a BÉT tudomására jutott személyes adatok kezelése során eleget tesz a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, különösen:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Info. törvény”);
  • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A jelen tájékoztatóban az alábbi fogalmak alatt ezen fogalmaknak az alábbiakban foglalt, Info. törvény szerinti meghatározásait kell érteni:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az Ön kérelmére a BÉT legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg – amennyiben adatfeldolgozót bíz meg – az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik, milyen célból és jogalapon kapják vagy kapták meg az adatokat (amennyiben adattovábbítás történt).

Ezen fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Önnek, mint az adatkezelés érintettjének emellett megvan a joga, hogy – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatainak törlését kérje, továbbá joga van az arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét vagy a személyes adatok kezelésével, illetve a jelen tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen (info@bse.hu), levélben (1364 Budapest, Pf. 24.) vagy telefonon +36-1-429-6700) jelezze belső adatvédelmi felelősünknek, dr. Szláma Györgynek. Kérelmének közlését követően a tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül, egyéb esetben 25 (huszonöt) napon belül választ adunk megkeresésére, illetve eleget teszünk az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, az adatkezelés tiltására, zárolására vagy helyesbítésére vonatkozó kérelmének. Ha Ön a BÉT adatkezelése elleni tiltakozással kapcsolatban hozott döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult bírósághoz fordulni, egyéb fenti tárgyú döntés esetében pedig jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Személyes adatok harmadik személyek, így különösen hatóságok részére történő kiadására törvény, bírósági, vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor.

Személyes adatok törlésére a következő esetekben kerül sor: amennyiben az adat kezelése jogellenes; az adat törlését Ön, mint az adatkezelés érintettje kéri a fentiek szerint; az adott személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatkezelésre rendelkezésre álló határidő lejárt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el.

COOKIEK

A BÉT jelen Honlap működtetése során a megfelelő felhasználói élmény biztosítása érdekében és statisztikai célból ún. sütiket, azaz „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, adatfájl, amelyet a jelen Honlap az Ön internetes böngészésre alkalmas eszközén tárol, és később onnan kiolvashat. A BÉT az Ön hozzájárulása alapján gyűjt és kezel információkat, munkamenet sütiken, a használatot elősegítő sütiken és a Google Analytics szolgáltatás sütijein keresztül.

A munkamenet sütiket a BÉT a felhasználói forgalom szerverek közötti elosztására, valamint a bejelentkezett felhasználók számára szolgáltatások nyújtására használja. A munkamenet sütik a böngésző bezárása után törlődnek. A Használatot elősegítő sütik a jelen Honlap használatának kényelmesebbé tételére szolgálnak, például a mobil/desktop nézet közötti váltás megjegyzésével. Az ilyen sütik körülbelül 20 nap után törlésre kerülnek. Ezen kívül a Honlapba ágyazott Google Analytics szolgáltatás használ sütiket, a látogatottság méréséhez. Ezek azonosítják az új, ill. visszatérő látogatókat, a látogatók hozzávetőleges földrajzi helyét, technikai adatait, mint például az IP címet, a böngésző típusát, és a böngészéshez használt eszközt. Ezek a sütik 6 hónap után törlésre kerülnek.

A cookie-kat más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely azokat elhelyezte. A sütiket kizárólag a BÉT munkatársai és a jelen Honlap fejlesztésében részt vevő társaság munkatársai ismerhetik meg. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a látogató személy szerinti beazonosítására. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését.

A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. További információkért látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra.