Igazgatóság és Felügyelő Bizottság:

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, a Tőzsde Alapszabályában rögzítettek szerint az Igazgatóság 3-9 tagból állhat (jelenleg 7 fő), akik közül a tagok egyszerű szótöbbséggel választják meg az Igazgatóság elnökét és alelnökét.

A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi, a BÉT Alapító Okirata alapján a Felügyelő Bizottság 3-6 tagból állhat (jelenleg 5 fő), akiket a közgyűlés választ meg és a tagok nem lehetnek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. alkalmazottai.

Tőzsdei Tanácsadó Testület:

2016. január 25-én tartotta alakuló ülését a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei Tanácsadó Testülete (TTT), amelynek feladata a BÉT stratégiai és üzleti döntéseinek előkészítése,  megalapozása és véleményezése. A testületet a BÉT igazgatósága hozta létre annak érdekében, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tulajdonába került intézmény új stratégiájának kialakításába és megvalósításába az érintett ágazati szereplők minél szélesebb körét bevonja. A testület tagjai a stratégiai jelentőségű kérdések megvitatása során tanácsaikkal, észrevételeikkel támogatják a BÉT igazgatóságának  és menedzsmentjének munkáját. A stratégia, illetve a BÉT működésének átalakítása  eredményeként egy egészségesebb szerkezetű pénzügyi rendszer jöhet létre az országban, amely hatékonyabb módon szolgálja a gazdasági növekedést. Ennek érdekében a  16 fős testület tagjai között a pénz- és tőkepiac, valamint  kamarák és államigazgatási  szervezetek jelenlegi és korábbi  vezetői, meghatározó  személyiségei vannak jelen, a testület elnöke Hardy Ilona, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár elnöke.

Szervezeti felépítés:

A tőzsdei kereskedelem szervezése, belső felügyelete, a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek a végrehajtása, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatala, valamint a társaság gazdálkodási tevékenységének végzése a vezérigazgató feladatköre a BÉT szervezetének közreműködésével.

Érdekképviseleti bizottságok:

A Tőzsdének a Tőkepiaci törvényben lefektetett elvek szerint biztosítania kell, hogy a Tőzsdén kereskedő befektetési szolgáltatók, a kibocsátók, illetve a befektetők a Tőzsde döntéshozatalában véleményezési jogkörrel részt vegyenek. Ennek biztosítására a Tőzsde érdekképviseleti bizottságokat működtet, melyek tagságát a kereskedők és kibocsátók választják, mandátumuk pedig a Tőzsde Igazgatóságának mandátumával egy időben jár le.

A Kereskedési Bizottság a kereskedők szakmai véleményét fogalmazza meg, részt vesz a kereskedőket érintő szakmai kérdések érdekképviseletében, valamint biztosítja a döntések szakmai kontrolljának intézményes lehetőségét.

A Kibocsátói Bizottság létrehozatalának célja, hogy a Bizottság a kibocsátók szakmai véleményének megfogalmazásával az őket érintő döntések előkészítésében részt vegyen, képviselje a kibocsátók érdekeit, valamint a döntések szakmai kontrolljának intézményes lehetőségét biztosítsa.

A befektetők érdekképviseletét ellátó személy joga minden olyan javaslat véleményezése, amely érinti a befektetői érdekeket. A képviselő személyét a befektetői érdekképviseleti szervezetek, szövetségek választják.

Szakmai bizottságok:

A Tőzsde a stratégiai és üzleti döntéseinek előkészítésére, megalapozására az érdekképviseleti bizottságok mellett további szakmai bizottságokat is működtet, amelyek egyes speciális üzletpolitikai kérdésekben hivatottak véleményt formálni.

Az Index Bizottság a Budapesti Értéktőzsde indexeinek továbbfejlesztésére, karbantartására jött létre, feladata az egyéb tőzsdei mutatók kidolgozása és publikálása is. A független piaci szakemberekből álló Bizottság tagjait az Igazgatóság nevezi ki, ügyelve arra, hogy a kereskedői, a kibocsátói, és a befektetői oldal is képviseltesse magát.

A Fenntarthatósági és Társaságirányítási Bizottság feladata a fenntarthatósággal és társaságirányítással összefüggő nemzetközi és hazai szabályozás figyelemmel kísérése, a BÉT szakmai támogatása ESG témákkal kapcsolatban, valamint a BÉT által kiadásra kerülő „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” és ESG Jelentéstételi Útmutató gondozása, továbbfejlesztése a hazai tapasztalatok és a nemzetközi követelmények, jogszabályok alapján. Továbbá a tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási jelentéseinek összesítése és éves monitoring jelentés elkészítése. Tagjai a kibocsátók, a befektetői érdekképviseleti szervezetek és független piaci szereplők közül kerülnek ki, mely tagokat az Igazgatóság választja.