Beke Zoltán az első tíz munkában töltött évében informatikai ta­nácsadóként tevékenykedett. Harmincas éveinek az elején, 2002 táján azonban, ahogy ő fogalmaz, utolérte a korai életközepi vál­ság. Más szóval beleunt abba, hogy jobbára az asztalfióknak ké­szülnek a tervek. Végre meg is szerette volna valósítani azokat az elképzeléseit és javaslatait, amelyeket megrendeltek tőle. Így 2004-re megalakult a Mortoff, amely összetett informatikai ta­nácsadási és projektmenedzsmenti feladatokat vállalt, kezdetben mindössze néhány fővel. A Mortoff alakulásával szinte egy idő­ben, hasonló megfontolásokkal indult Zoltán későbbi üzlettársa­inak, Szőnyi Andrásnak és Bereczki Gergelynek a vállalkozása is. András 1999 és 2004 között az Ernst & Young informatikai tanácsadója volt, s először egy Pannon GSM-megbízás kapcsán találkoz­tak Zoltánnal. Később azonban évekig sok projekten dolgoztak együtt. Mivel kiválóan kiegészítette egymást a két cég, elhatároz­ták, hogy az akkor negyvenfős Mortoff és Andrásék vállalata, az I-DEAL Kft. összefog, és közösen, egy erősebb csoportként folytat­ják. Nagyot nőttek ekkor nemcsak a valóságban, de a nagyvállala­ti ügyfeleik szemében is, így a 2010-es évek elejére egyesített erő­ikkel átlépték a bűvös egymilliárd forintos árbevételi határt.

Az első jelentős megbízást a Pannon GSM-től, a Telenor elődjétől nyerték el. Akkoriban egy nagy amerikai könyvelési skandalum, az Enron-botrány kapcsán szigorú szabályokat ve­zettek be a tőzsdei cégekre vonatkozóan, így az akkori tulaj­donos számára is. Beke Zoltán és csapata pedig a megfelelő folyamatok bevezetése mellett olyan szoftveres támogatás ki­alakításában vett részt, amely képes volt jól kezelni ezeket a bo­nyolult előírásokat.

A nagy ugrást az jelentette az egyre több informatikai mun­kát elvállaló cég életében, amikor egy nagy német iparvállalat 2007-ben magyar partnert keresett, és a Mortoff alapítóit aján­lották neki. A mindössze négy állandó munkavállalót magában foglaló, egy nem éppen elegáns irodaház pici szobájában néha felbukkanó, jobbára távmunkában dolgozó minicsapatot meg akarták látogatni a németek. Az ott középcégnek, itthon már nagyvállalatnak számító Trumpf küldöttségét azonban még­sem fogadhatták a kopott kis irodaház félreeső zugában. Ezért hát egyetlen napra kibérelték egy ismerős XI. kerületi, éppen ki­adó családi házát azzal, hogy ha bejön az üzlet, akkor maradnak. Elszaladtak az IKEA-ba, vettek tárgyalóasztalt, hűtőgépet, szebb irodabútorokat, és fél nap alatt felkészültek ezzel a „patyomkin irodával” a német fél fogadására. Persze azért elmondták, amikor körbevezették őket, hogy éppen költöznek. Szerencsére meg­kapták a munkát, eleinte csak egyszerűbb szoftvertesztelést, majd sokkal összetettebb feladatokat is; tehát tényleg költöz­tek. Mára a Mortoff látja el business process outsourcing szol­gáltatásként a német iparvállalat teljes szoftvertesztelési tevé­kenységét, s szoftverfejlesztéssel is támogatják ügyfelüket a digitalizációs kihívásaikban.

A 2008-as pénzügyi válság utáni, sokak számára nehéz idő­szak az addig is dinamikusan fejlődő IT-cég számára további le­hetőségeket tartogatott. A kicsi, rugalmas, jó áron dolgozó in­formatikai vállalkozásokat éppen hogy felkapták annak idején a nagyvállalatok, így többek közt a Mortoffnak is sikerült olyan nagy nevekhez bejutnia, mint pl. a General Electric. Szőnyi Andrásék főként a biztosítási szektorban voltak erősek, itt nőt­tek nagyra, így végső soron az egyesített Mortoff Csoport már tudott nyújtani olyat, amit Beke Zoltán mindig is szeretett vol­na: az ügyfelek igényeit az informatikai projektek elejétől a végéig lefedni, kiszolgálni.

A következő nagy ugrást a már említett GE-s projekt jelentette, amely 100 millió forint feletti keretösszegű, három évre szóló megbízás volt. Ez és a hasonló munkák voltak azok, amelyek révén a válságból inkább profitáltak, semmint gondjuk adó­dott volna, hiszen a kiszervezett feladatok erősödtek ez idő alatt a nagyvállalatoknál. Az ügyfélkapcsolat-kezelő rendsze­rek (CRM) bevezetése és tesztelése ebben az időben kerültek előtérbe meg a Mortoff szolgáltatási portfóliójában, és ekkor született meg a döntés egy újabb szakterülettel, az úgyneve­zett üzleti intelligencia (business intelligence – BI) szegmens­sel való bővülésről. Ezt a stratégiát erősítette a Processorg BI Kft. nevű, éppen erre a területre specializálódott, tucatnyi szakemberrel dolgozó kisvállalat felvásárlása 2014-ben. Ez az akvizíció is egyértelműen mutatja, hogy a már a kezdetektől precízen és átgondoltan épített csoport újabb eleme ismét csak kiválóan illeszkedett az informatikai középvállalat straté­giájába.

Mortof.jpg

Ekkor már jóval 100 felett volt a dolgozói létszám. A BI szakmában megjelent a Big Data, amely hatalmas adattöme­gek villámgyors feldolgozását jelenti, és elsősorban természe­tesen a nagyvállalati ügyfeleknek, éppen a pénzügyi, a tele­kommunikációs, illetve az ipari szférában lényeges. Ott, ahol a Mortoff Csoport is aktív. Az egyik magyar távközlési társa­ságnak is ők készítették pár éve a Big Data-stratégiáját, és ter­mészetesen részt vettek annak megvalósításában is. Az utóbbi években azonban volt egy újabb ugrás: Beke Zoltán négy-öt esztendeje szembesült azzal, hogy egy száz fő feletti középvállalatot már nemhogy egyedül, de még üzlettársával, Sző­nyi Andrással együtt sem tud könnyen vinni. Ekkor kezdett nézelődni, és így talált rá az AAM Tanácsadó Zrt. korábbi ve­zérigazgatójára, Dobozi Sándorra, aki egy csúcsidőszakában 4,5 milliárd forint árbevételű, több mint kétszáz fős, tíz ország­ban működő IT-tanácsadó és -fejlesztő cégcsoportban szer­zett vezetői tapasztalatokat. Sándor nemrég átvette az opera­tív irányítás feladatát a két tulajdonostól, akik persze továbbra is igen aktívak a társaság menedzsmentjében és stratégiai ve­zetésében, de a 170 fősre duzzadt középcég már igényelte ezt a lépést.

Már csak azért is, mert 2016-ban Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, egy évre rá pedig Veszprémben is egy-egy irodát nyitottak, mindemellett igen jelentős összegeket és rengeteg munka­órát öltek bele több spin-off projektbe. A legjelentősebb ezek közül az Ipar 4.0-megoldásuk, amely Reach Solutions néven fut. A lényege, hogy egy-egy hagyományos gyárat akár a leg­utolsó csavarig is képesek digitalizálni, pontosabban gépekből, szenzorokból adatokat kinyerve javítani annak működési haté­konyságát, minőségét, költséghatékonyságát. De természete­sen ez a jövő lesz, jelenleg jobbára a korábban említett hagyományosabb üzletekből élnek: szoftver-, adattárház-fejlesztéssel, adatvizualizációval, Big Data-megoldásokkal, szoftverteszteléssel és IT-tanácsadással foglalkoznak. 2019-ben újra kétmilliárd fölé szeretnék növelni az árbevételt, és 2021-re cél a közel hárommil­liárd forint. A terjeszkedéshez mindenképpen erősíteni kell a kül­piaci jelenlétet. Az elsődleges célpontot a német nyelvterületek, a skandináv és a Benelux államok jelentik, de az amerikai piacról is kaptak már megkeresést.

Stratégiájuk fontos eleme, hogy minden évben előálljanak valamilyen új és innovatív IT-megoldással az ügyfeleik számá­ra, így nagy hangsúlyt fektetnek az automatizáció, a robotizáció különböző területeire, ezen belül is kiemelten a folyamatauto­matizálásra Robotic Process Automation (RPA)-megoldásokkal, valamint a szoftvertesztelés automatizálására, amire saját ter­méket is fejlesztettek. A cégnél természetesen a társadalmi fe­lelősségvállalás területét sem hanyagolják el. Több mint egy év­tizede, évről évre támogatják a Bátor Tábor kezdeményezést, amely súlyosan beteg gyerekeknek és a családjuknak nyújt sors­fordító élményeket, erőt, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz.

Már akkor a kezdeményezés mellé álltak, amikor az még közel sem volt ennyire népszerű. Patronálnak főváros környéki gyer­mekotthont is, emellett Beke Zoltán és vezetőtársai jótékonysá­gi árveréseken is rendszeresen részt vesznek. Az alapítás óta a kollégák annyi kódot írtak az ügyfeleik számára, amelyek A4-es papíron magasabb stócot alkotnának az új MOL-székháznál.

mortoff.jpg