Mi hozhatja közelebb a klasszikus kkv-ket a tőkepiacokhoz, nyitot­tak-e az ilyen típusú finanszírozásra a hazai vállalatok?

Az MFB Investnek edukációs szerepe van abban, hogy a kkv-k egy­re többet tudjanak meg a tőkebefektetésekről, a banki finanszíro­zás mellett igénybe vehető egyéb finanszírozási lehetőségekről. Célunk, hogy minél szélesebb körrel ismertessük meg a tőkebe­fektetést, mint finanszírozási eszközt. Komoly lépés, amikor egy vállalat vezetőjével eljutunk odáig, hogy a konzultációkat követő­en személyre szabott konstrukciókat tudunk felvázolni. Az igazán nagy áttörés az a pillanat, amikor a kollégákkal folytatott beszélge­tések során elhiszik, hogy közösek lehetnek a céljaink, hiszen mi tartósan kötelezzük el magunkat mellettük, tényleges tulajdono­sokká válunk a befektetéseink által. A pénzintézetekkel szemben egy esetleges nehézség esetén pedig együttműködőek vagyunk és segítjük a tulajdonosokat, hogy átlendüljenek a problémákon. Fontos, hogy „képbe hozzuk” őket. Nem egyszerű műfaj az ilyen tí­pusú pénzügyi edukáció, ennek még nincs is itthon hagyománya, nincsenek gyökerei. Többek között ezért is tervezzük a BÉT-tel kö­zös, szorosabb együttműködés elindítását.

Milyen stratégia mentén dolgozik a menedzsment, melyek a legfonto­sabb rövidtávon megoldandó feladatok?

Elsődleges célunk a kis- és közepes vállalkozások minél teljesebb körű tőkefinanszírozása. Új finanszírozási opcióként szeretnénk bevezetni a vállalati kötvények lejegyzésének a lehetőségét. A je­lenlegi alacsony kamatkörnyezetben ez vonzó forrásbevonás le­het olyan gazdasági társaságok részére, ahol a tulajdonosok nem szeretnének a cégükbe külső tulajdonos révén újabb finanszíro­zót bevonni, ugyanakkor a vállalkozás hitelből történő finanszíro­zása is nehézkes.

Stratégiánk ugyancsak fontos része, hogy a meglévő kockázati tő­kealapjaink mellé újabb alapokat hozzunk létre. Ilyen a hamarosan induló városi tőke alapunk, melyet azért hoztunk létre, hogy a ked­vezményezett városok visszatérítendő támogatásból vagy egyéb forrásból, tőkebefektetések útján valósíthassanak meg városfej­lesztési célokat. Jelenleg is tárgyalunk újabb tőkealapok elindítá­sáról, mások mellett az Értéktőzsdével is.

Mit gondol, mi befolyásolhatja a tőkebefektetések piacát a következő években?

Elsősorban az informatika folyamatos fejlődése és ennek tőkeigé­nye. Az MFB Invest szerepéből adódóan azonban a klasszikus be­fektetési területekre koncentrál, itt is van tennivalónk. Egyértel­műen látható, hogy a rendszerváltás időszakában megalakított magánvállalkozások jelentős hányada a generációváltás problé­májával szembesül. Az MFB Csoport azoknak a családi vállalko­zásoknak szeretne segíteni, ahol a családon belüli utódlás nem megoldott. A közelmúltban elindított program célja, hogy társfi­nanszírozást nyújtson befektetőknek, vagy befektető csoportok­nak. Társaságunk az új tulajdonosi struktúra megteremetését tőke­ági finanszírozással fogja támogatni.